Факультет низькотемпературної техніки і технології

Декан: Буданов Василь Олексійович, к.т.н., доцент.

Телефон: 720-91-89

Факультет низькотемпературної техніки і технології входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямами підготовки “Енергомашинобудування” та “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

Напрям “Енергомашинобудування” включає такі спеціальності:

  • «Холодильні машини і установки»
  • «Кріогенна техніка і технології»
  • «Газотурбінні установки і компресорні станції»
  • «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка»

Напрям «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”» включає спеціальність:

  • «Автоматизованане управління технологічними процесами».

Спеціальність «Холодильні машини і установки» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробництва, сучасного суспільства продовжує зростати. Низькі температури, які отримуються штучно, відкрили нові можливості для розвитку і прогресу в багатьох напрямках і стали основою для поліпшення якості життя.

Напрями діяльності фахівців-холодильщиків визначаються галузями виробництва і науки нашої держави, які використовують штучний холод. Таких галузей в сучасному суспільстві велика кількість, бо штучний холод є необхідною компонентою практично у всіх сферах життєдіяльності країни. Це промислові холодильники різного призначення, судна морського (річкового) флоту, рибопромислові судна, підприємства холодильного машинобудування, проектні та науково-дослідні установи, підприємства оборонної та космічної галузі, мережі супермаркетів і т. і. Треба підкреслити, що Україна має досить міцне і розвинуте холодильне господарство. Крім того, академія єдиний ВНЗ в Україні, де готують фахівців холодильщиків на вищому рівні на протязі десятиліть. Все це гарантує фахівцям–холодильщикам надійне працевлаштування.

Дипломні проекти випускників присвячені вирішенню актуальних проблем холодильного господарства регіону та України в цілому, тематика дипломних проектів відповідає тенденціям розвитку світової холодильної техніки.

Спеціальність «Кріогенна техніка і технології» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів різних електронних приладів, лазерів, приймачів інфрачервоного випромінювання, приладів, які базуються на явищі надпровідності, зокрема відомий у всьому світі андроний колайдер. Особливе місце в кріогенній техніці займають технології видобутку з повітря азоту, кисню, аргону, неону, криптону, ксенону та гелію з високим степенем чистоти. Важливою галуззю є зрідження кріогенних газів, особливо гелію, водню, природного газу, кисню та інших для їх зберігання і транспортування. Таким чином, концепція розвитку спеціальності базується на концепції розвитку вищеназваних напрямків науки та техніки.

Напрями діяльності фахівців-кріогенщиків визначаються галузями виробництва і науки, де використовують низькі температури нижче 120 К і до абсолютного нуля. Сучасна металургія використовує кисень, хімічні виробництва – азот. Неон, гелій, криптон, ксенон є основою лазерної техніки і техніки передачі зображень на велику відстань. Кріогенна техніка сформувала значний перелік кріотехнологій - це кріофізика, кріоелектроніка, кріомедицина і кріобіологія, кріоенергетика, кріовакуумна техніка, кріоматеріалознавство. Ракетна і космічна техніка не може існувати без кріогенної техніки. Випускники спеціальності завжди забезпечені роботою. Зокрема, на таких підприємствах: УА «Сігма»; АТ «Кисеньмаш», м. Одеса; ТОВ «Кріоника», м. Одеса; СП «Айсблік», м. Одеса; АТ «ЗОНТ», м. Одеса; НДІ «Шторм», м. Одеса; ВАТ «Металургійний комбінат ім. Ілліча», м. Маріуполь; ЗАТ «Міттал Стіл», м. Кривий Ріг.

Спеціальність «Газотурбінні установки і компресорні станції» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід двигунів різного призначення в усіх галузях промисловості, для стиску природного газу з ціллю подальшого його транспортування, в холодильній техніці при дослідженнях різних елементів повітряних лайнерів, у якості головних і допоміжних двигунів суден надводного і підводного флоту, для заморожування ґрунту під час будівництва метро та інші.

Підготовка студентів за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції» почалася з 2000 року на базі кафедри «Компресори та пневмоагрегати». Співробітники кафедри – це висококваліфіковані вчені, які мають великий досвід наукової, викладацької та виховної роботи.

Наші випускники успішно працюють в усіх галузях господарської діяльності України і за кордоном. Тому мета навчання - підготовка інженерів і спеціалістів для роботи на компресорних станціях магістральних газопроводів, станціях газових сховищ, установках комплексної підготовки газу і нафти на родовищах, на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях, на газонаповнювальних станціях і терміналах скрапленого газу, на підприємствах переробки нафти і газу, компресорних станціях скрапленого повітря різноманітних підприємств, устаткування різного призначення з газотурбінним приводом, а також для роботи в проектних, науково-дослідних організаціях, в спеціалізованих фірмах і акціонерних товариствах.

Наші випускники в змозі працювати на багатьох підприємствах машинобудування, легкої та харчової промисловості на підприємствах авіаційного призначення, на судах морського і річного транспорту, атомної енергетики та інших.

Спеціальність «Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневмоінструменти, приладдя, які використовуються у технологічних цілях підприємств машинобудування, підприємств хімічної промисловості, які виробляють штучні матеріали, харчова промисловість, нафтохімічна промисловість, для синтезу і розділення нафтових продуктів, установки розділення повітря і здобуття рідких газів, атомна енергетика, системи життєзабезпечення, кондиціонування повітря у промислових та побутових будівлях, транспортування природного газу на будь-яку відстань, транспортування сипучих матеріалів (пил, борошно, пісок) тощо.

Як свідчить екскурс у різні галузі промисловості, немає такої галузі науки і техніки, яка б не використовувала компресорні машини і вакуумну техніку.

Наші випускники успішно працюють в галузях харчової, холодильної промисловості, залізничного, морського та автомобільного транспорту, нафтової і газової промисловості, медицині.

Використання вакууму дозволяє отримати надзвичайно чисті матеріали і сплави, інтенсифікувати ряд хімічних процесів (випарювання, сублімаційна сушка та ін.). В наш час широко використовується вакуумне пакування харчових продуктів, вакуумне напилення, декоративна металізація та інше.

 

Список кафедр

  • Кафедра холодильних установок і кондиціювання повітря;
  • Кафедра компресорів та пневмоагрегатів;
  • Кафедра кріогенної техніки