Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій

    ДеканШпирко Тетяна Василівна, к.х.н., доцент Телефон723-86-28, 720-91-74

Факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій входить до складу навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр та чотирма напрямами підготовки«Теплоенергетика»«Електротехніка та електротехнології»«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»«Нафтогазова справа».

На факультеті екоенергетики та нафтогазової справи студенти мають змогу навчатися за наступними спеціальностями:

До послуг студентів – сучасні комп´ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами і установками. Діють бібліотека та Internet-класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідницькій роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та наукових конференціях. Усі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна; науково–дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м. Одеси, Одеської області та інших міст України. На факультеті функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники та навчальні посібники із спеціальності. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 8 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки і почесних працівників освіти України.

 

Спеціальність «Газонафтопроводи та газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, транспортуванню та зберіганню їх з подальшим використанням, впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій.

Суттєву перспективу має розвиток в Одеському регіоні добутку нафти та газу, зокрема, клатратного метану із шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальна освіта – фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі та газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу , нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит та менеджмент газонафтопроводів та газонафтосховищ, фізична хімія нафтопродуктів, комп´ютерне проектування газонафтопроводів та газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти та нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Підготовка фахівців вказаної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження у газовій та нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики та неруйнівного контролю трубопроводів та обладнання, використання комп´ютерної техніки і спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати у таких галузях, як монтаж, наладка, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти та нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні у південному регіоні, зокрема, у м. Одесі розташовані такі великі підприємства нафтогазопромислового комплексу України як ВАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод», Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», нафтопровід «Одеса- Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал “Південний”, перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Спеціальність «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків – спроможність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, у проектних та науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для виробництва теплоти, електроенергії, холоду, розробки систем кондиціювання повітря, проектування та експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп´ютерна підготовка, вони мають бути спроможні очолювати в підрозділах розвитку фірм розв´язок перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних задач та задач менеджменту.

 

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на підприємствах, комунальних підприємствах міст, у агропромисловому комплексі, фірмах з впровадження сучасних теплотехнічних систем, у проектних, науково-дослідних організаціях тощо.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів та руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускаюча кафедра веде сумісні дослідження з іноземними вченими Росії, США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників.

Спеціальності «Теплоенергетика» та «Теплофізика»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням задач енерго- та ресурсозбереження потребує розширення підготовки фахівців популярних спеціальностей «Теплоенергетика» та «Теплофізика». Така підготовка організована в Києві, Харкові, Дніпропетровську і тепер традиційно продовжується в ОНАХТ.

Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом «Теплоенергетика» є загальним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки спеціалістів та магістрів специфічні для кожного ВНЗ. Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи та моделі в розрахунках на ЕОМ.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень та випробувань процесів та апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит та менеджмент.


Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов´язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, за замовленнями підприємств, за науковою тематикою кафедр академії та європейських організацій – освітянських та наукових партнерів факультету.
Викладання основного пакету спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами та дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: кафедра інженерної теплофізики та кафедра тепломасообміну.

Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій у воді, на суші та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров´я людини – дуже важливі, але далеко не всі проблеми освітнього напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін в ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля.
 • Процеси та апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайним ситуаціям, аваріям та катастрофам.
 • Основи екологічного підприємництва тощо.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств тощо.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Додаткову інформацію про факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій можна знайти на web-сайті eeng.pp.ua.